dinsdag 15 juli 2008

6
Nederlandse versie


De regering is aan het vallen, maar laten we het hebben over meer interessante zaken: Het is vandaag precies een half jaar geleden dat B. het in zijn kop had gekregen om mij te kussen. Wel, dat was het om 4 uur ’s ochtends welbepaald, toen hij nog te weinig remmingen had om het te laten en ik te moe was om teveel na te denken over gevolgen.

Nu ja, misschien in er context nodig. Ik kende B. al een aantal maanden, sinds oktober 2007, toen we elkaar leerden kennen op een “gastronomisch” weekend in in de Ardennen, georganiseerd door mensen die ik hier niet bij naam ga noemen...

Hij heeft me blijkbaar voor het eerst gezien bij een introductieles lachyoga, een redelijk genant experiment dat ik in de toekomst niet snel zal herhalen. Ik herinner me niet meer dat hij daar was, hij herinnert zich dat ik er niet echt lacherig uitzag.

Op een of andere manier is hij erin geslaagd om de volgende dag met mij aan tafel te zitten. Er volgde veel onnozele humor over eikels. Het is beter om hier niet over uit te wijden. Nu, toen was er wel een klein obstakel. Ik was toen nog samen met mijn ex. Uiteraard is dit voor sommige mensen geen obstakel, maar laten we ervan uitgaan dat we nog een zekere graad van moraliteit hadden.

We zijn daarna nog in contact gebleven. Ik ben voor hem zelfs terug op MSN gekomen, waar ik normaal een hekel aan had (ik ben een IRC-mens).

Fast forward een paar maanden. Nieuwjaar 2008: het memorabele nieuwjaarsfeest waar ik met zowel mijn ex als B. naartoe ben gegaan. (Kayelleke + 2 – ach, ik ben nooit echt conventioneel geweest). En ergens op die avond een kussengevecht dat toch erg seksueel geladen was.

Ongeveer een week later maakte mijn ex het met me uit, na bijna 4 jaar, via het internet dan nog wel. Eigenlijk nog passend ook, omdat we op het internet begonnen waren. Kwade tongen zullen zeggen dat hij het heeft uitgemaakt omdat hij jaloers was, maar laat ze maar praten, wij weten zelf wel beter.

Ik ben in die week nadat mijn ex het had uitgemaakt veel bij B. blijven slapen. Héééél cliché eigenlijk, gaan uithuilen bij een vriend. Nu ja, niet letterlijk huilen. Dat doe ik toch alleen als geen kat het ziet. Maar ik had er nood aan om niet alleen te zijn.
We hebben ons best wel geamuseerd in die week. We hebben uren zitten praten – over de wereld, over evolutie, over mensen en over heel veel onnozele dingen. En onnozele dingen heb ik zeker gedaan, zoals toen ik heb per ongeluk redelijk pornografisch materiaal liet zien uit de Nacht van de Wansmaak. En toch liep hij niet weg....

En een week nadat het uit was met mijn ex, ergens rond 4 uur ’s nachts, kreeg mijnheer het dus in zijn kop om mij te kussen. Met enorme verwarring tot gevolg, aan beide kanten. Die nacht hadden we uiteindelijk besloten om te wachten. We waren in de dagen die erop volgden nog naar Leuven gegaan voor een voordracht over de verschillen tussen mannen er vrouwen – hilarisch eigenlijk, omdat we beiden niet echt het rolvoorbeeld van stereotiepe gedragingen zijn. We hebben ’s nachts nog zitten praten – in een frietkot, of all places – waar hij me de redenen uitlegde waarom hij wel een goed vriendje zou zijn en ik hem waarschuwde voor alle redenen waarom hij het niet lang met me zou uithouden.
Toen we twee dagen later samen naar de film gingen, zijn we gestopt met “wachten”. Ons fameuze wachten heeft welgeteld 4 dagen geduurd. En zie hier...we houden het al een half jaar samen uit. Twee mensen die allebei zeer slecht zijn in relaties. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.....

English version

The government is falling, but let’s talk about more interesting stuff. Today it’s been exactly six months since B. got it in his head to kiss me. Wel, that was at 4 in the morning to be more exact, when he was left with little inhibitions and I was too tired to really contemplate the consequences.

Well, perhaps some context is needed here. I had known B. for a few months, since October 2007, when we met on a “gastronomical” weekend in the Ardennes, organized by people who will remain unnamed here.

Apparently he first spotted me at an introduction class for laughing yoga, a fairly embarrassing experiment that I shall not repeat in the foreseeable future. I don’t remember him being there, he remembers me not being very jolly.

One way or another, he managed to sit next to me at the dinner table the following day. Much silly humor about acorns ensued. Trust me, it’s better not to go into detail. However, there was this small obstacle. I was still together with my ex then. Obviously this is not an obstacle for some people, but let’s assume we still had a certain degree of morality left.

Afterwards we remained in contact with each other. I even came back to MSN because of him, which I normally hate (I’m an IRC-person).

Fast forward to a couple of months later. New Year’s Eve 2008: the memorable New’s Year’s bash to which I went both with my ex as with B. (Kayelle + 2, oh well, I’ve never been all that conventional). And somewhere that night there was a pillow fight that was rather sexually charged.

About a week later my ex broke up with me, after about 4 years, through the internet to boot. Actually it was kind of fitting, since we had started out on the internet. Malicious gossips will probably say he broke up with me because he was jealous, but let them talk – we know better.

In the week that followed the breaking up thing, I stayed over at B’s place a lot. Veeeeeery cliché actually, your friend being a shoulder to cry on. Well, it wasn’t literally crying. I do that when no-one’s looking. But I needed the company. We had a lot of fun that week. We talked for hours – about the world, about evolution, about people and a lot of silly stuff. And silly things I sure did, like when I accidentally showed him some fairly pornographic material from Nacht van de Wansmaak (Night of Bad Taste). And still he didn’t run away…

So a week after my ex had broken up with me, at about 4 A.M., B. got it in his head to kiss me. Terrible confusion ensued for both parties involved. That night we decided to wait.
In the days that followed, we went to Leuven to see a lecture about the differences between men and women – hilarious, actually, since neither of us are a role model for stereotypical behaviour. We talked a lot again that night – in a snack food place, of all places – where he explained to me the reasons why he’d make a good boyfriend and I explained the reasons why he wouldn’t put up with me for very long.
When we went to see a movie together two days later, we stopped “waiting”. Our waiting had lasted for exactly 4 days. And look…we’ve been putting up with each other for half a year. Two people who’re rather bad at relationship. There are still some miracles left in the world…

maandag 7 juli 2008

Bye Bye, BaskervilleThis is old news. However, it is news that rather affected me. On june 30th, my dear doggy Baskerville passed away. Now, the name Baskerville was a bit of a joke. He was a small crossbreed, nowhere near dangerous. It was hard to see his eyes most of the time - he was a huge ball of curls and the front side rather resembled the back side.

Anyway, on the morning of June 30th we called the vet because the dog was swollen and refused to walk. The vet told us his heart was giving out and that his body was filling up with fluids because circulation was failing. So we decided to put him to sleep, because letting him die like that would just be cruel.

Incidentally, June 30th was also my boyfriend's 3oth birthday. (I shall henceforth refer to the boyfriend as B., since it's rather silly to keep up coming up for alternatives for the word "boyfriend").
This is a fairly typical example of the mess that is my life - death and celebration of life in one bloody day. I couldn't write this shit if I wanted to.

To add to the general feeling of coincidental cosmic nuttyness, I managed to kick B's computer and it apparently stopped working. This was when I was at his flat alone and was trying pleasingly arrange his B-day gifts. One of the gifts in fact was a bowl with two fish, which I now believe was definately some sort of compensation for the previous pet-loss. One of the fish later died, and now there is only one poor fishie left. We named it Hercule Poisson. Another gift was a HUGE stuffed frog. He likes frogs. I like mice. Variation is key. And we're both just big kids.

Anyway, the computer later turned out to fine, as I had only dislodged a cable somewhere, but I was still a bowl of nerves by then. I pretty much celebrated the evening by getting more drunk than I've ever been. Which in fact is not at all drunk, as I nearly never drink. I was just a bit more...exhuberant. I suppose alcohol doesn't really work for me. Still : violet flavoured gin is pretty nice. I'll leave it at that.